Health, Beauty

Bakit ang Ginto ay nasa Ilalim ng Lupa - Mga Alamat

Bakit ang Ginto ay nasa Ilalim ng Lupa - Mga Alamat

Date: 2017-05-22 18:22

Video «Paano likas na palakihin ang iyong titi»

"Putulin natin ang mga puno. Tiyak na nasa loob ng mga malalaking katawan ang mga gintong ating hinahanap," ang mungkahi ng isang lalaki.

Fashion PULIS: FB Scoop: Dr. Lorraine Marie Badoy

"Huwag kayong matakot. Ako ang tinatawag ninyong Bathala," ang sabi ng aninong puti. "Nagpakita ako sa inyo hindi upang kayo'y takutin, kundi upang pagkalooban kayo ng isang magandang biyaya."

Sa isang iglap, ang dating madilim na paligid ay napalitan ng naiibang liwanag. Nang tingalain ng mga katutubo ang langit ay nakakita sila ng isang bolang apoy. Paikut-ikot ito at nang mawala ay isang malinaw na aninong puti ang kanilang nakita.

Noong unang panahon, ang mga katutubo sa kabundukan ay hindi pa mga binyagan. Ang kanilang pinupuri at pinasasalamatan sa mga biyayang napapasakanila ay ang itinuturing nilang Bathala. Kapag nagwawagi sila sa pakikidigma laban sa mga taong kabilang sa ibang tribu ay tumatawag sila kay Bathala. Kapag nakakakuha sila ng maraming gulay o prutas ay si Bathala rin ang kanilang tinatawag upang pasalamatan. Sama-sama silang tumatawag at pumupuri kay Bathala sa pamumuno ni Yaw-yawen, ang puno ng mga katutubo.

At nagsiluhod ang mga katutubo. Pagkaluhod nila'y sabay-sabay silang tumingala sa langit. Anong himala! Biglang nagdilim ang paligid. Kinilahutan ang mga katutubo. Ang iba'y inihanda na ang sarili upang mamatay. Ngunit ang karamihan ay nagsiluha at lalong tumibay ang pananalig sa Diyos.

Gayon na lamang ang pagsisisi ng mga katutubo sa kanilang ginawa. Ang gantimpalang ginto na dapat mapasakanila sa pamamagitan ng mga puno ay biglang naglaho.

"Huwag naman po, Bathala," ang nasabi ni Yaw-yawen. "Magsiluhod tayong lahat at tumingin sa langit. Alam kong hindi tayo pababayaan ni Bathala."

At nang araw na dumating ang kinatawan ni Bathala na dala-dala ang mga buto ng ginto ay nagsimulang magtanim ang mga katutubo. Pagkaraan ng ilang araw ay sumibol ang halaman. At pagkaraan ng maraming taon ay nagsilago at tumindig ang mga matataas na puno ng ginto.

"Magpapadala ako ng aking kinatawan. Bababa siya sa lupa at kayo'y bibigyan niya ng mga buto ng ginto. Inaasahan kong itatanim ninyo ang mga butong ito hanggang sa mamunga ng mga ginto. Isang malaking kayamanan ang magiging bunga ng mga punong inyong paghihirapang palakihin. Isang kundisyon lamang ang aking hinihiling sa inyo," ang sabi ni Bathala.

© Copyright 2017. Health, Beauty